ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การโรงเรียนคริสเตียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ The Relationship between Visionary Leadership of School Administrators and Organizational Climate in Christian’s School Belonging to Church in Thailand in Chiangmai Region

Main Article Content

รุ่งนภา เฮลเสตน
พูลสุข หิงคานนท์

บทคัดย่อ

            การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา       1)ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนคริสเตียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตจังหวัดเชียงใหม่   2)ระดับภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนคริสเตียน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตจังหวัดเชียงใหม่ 2)บรรยากาศขององค์การของโรงเรียนคริสเตียน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตจังหวัดเชียงใหม่ 3)ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับบรรยากาศองค์การของโรงเรียนคริสเตียน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตจังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนคริสเตียน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตจังหวัดเชียงใหม่ 5 โรงเรียน จำนวน 1,163 คน  กลุ่มตัวอย่าง  คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนคริสเตียน สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย  กลุ่มตัวอย่าง  คือ ครูผู้สอนในโรงเรียนคริสเตียนสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย ในเขตจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 299 ดำเนินการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น 3 ตอนคือ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล  ตอนที่ 2 แบบสอบถาม ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในองค์กร  ตอนที่ 3 บรรยากาศในองค์กรของโรงเรียน  วิเคราะห์หาค่าความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการคำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีค่าความเที่ยง .926 และ .937ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation )


            ผลการวิจัยพบว่า  1) ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนคริสเตียนสังกัดมูลนิธิสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตจังหวัด เชียงใหม่ โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับ มาก (ค่าเฉลี่ย 4.39 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53) 2) บรรยากาศในองค์กรของโรงเรียนคริสเตียน  สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตจังหวัด เชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.59)  3)ภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับบรรยากาศในองค์กรของโรงเรียนคริสเตียน  สังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เขตจังหวัดเชียงราย – เชียงใหม่ในภาพรวม มีความสัมพันธ์ในทิศทางบวกในระดับมาก  (r=.87) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย