กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF