กลับไปที่รายละเอียดของบทความ พลวัตของกาดเมืองเชียงตุงในบริบทการค้าและความเป็นชาติพันธุ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF