กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ผ่านภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วมของวิสาหกิจชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์ บ้านแม่แจ๋ม อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล