กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ปานกลางสูง และปานกลางต่ำ และผลกระทบของการนำนโยบายไปปฏิบัติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF