การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ปานกลางสูง และปานกลางต่ำ และผลกระทบของการนำนโยบายไปปฏิบัติ

Main Article Content

นายเตชทัช คลายโศกก์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบแนวโน้มการเจริญเติบโตผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อหัว (GDP) ในกลุ่มประเทศที่มีรายได้สูง ปานกลางสูง และปานกลางต่ำ และแสดงให้เห็นแนวโน้มการพัฒนา และ 2) เพื่อศึกษาผลกระทบนโยบายของการขับเคลื่อน GDP ต่อหัว และขีดความสามารถด้านเศรษฐกิจ โดยสุ่มตัวอย่างจาก 6 ประเทศ และเก็บข้อมูลย้อนหลัง 16 ปี ตั้งแต่ปี 2000 ถึง 2015 จำนวน 96 กลุ่มตัวอย่าง โดยผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Panel Data ใช้สถิติความถดถอยพหุ และแบบจำลองสมการโครงสร้าง ผลการเปรียบเทียบพบว่า ประเทศที่มี GDP ต่อหัวสูงสุดคือประเทศพม่า รองลงมาประเทศไทย ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุพบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทางบวกต่ออัตราการเจริญเติบโตของ GDP ต่อหัว ได้แก่ จำนวนประชากรทั้งหมด ประชากรหญิงที่มีอายุ 80 ปี อัตราการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่น ประชากรที่มีอายุ 35-39 ปี พื้นที่ป่า และการเจริญเติบโตของประชากรเมือง และตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ในทางลบต่อ GDP ต่อหัว ได้แก่ การเจริญเติบโตของประชากรชนบท และพื้นที่การเกษตร และผลการวิเคราะห์แบบจำลองสมการโครงสร้างพบว่า อัตราการเจริญพันธุ์ของวัยรุ่นและการเจริญเติบโตของประชากรเมือง มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประชากรหญิงที่มีอายุ 80 ปี และพื้นที่ป่าและที่ดินการเกษตร และมีความสัมพันธ์โดยอ้อมต่อ GDP ต่อหัว แต่ความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางลบ ขณะที่อัตราการว่างงานและการเจริญเติบโตของประชากรชนบท มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อประชากรหญิงที่มีอายุ 80 ปี พื้นที่ป่าและที่ดินการเกษตร และ GDP ต่อหัว และมีความสัมพันธ์โดยอ้อม นอกจากนี้ ประชากรหญิงที่มีอายุ 80 ปี พื้นที่ป่า และที่ดินการเกษตรมีความสัมพันธ์โดยตรงต่อ GDP ต่อหัว แต่ความสัมพันธ์นี้เป็นไปในทิศทางลบ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กมลพรรณ พันพึ่ง, & สุภาพันธุ์ เกตุคำ. (2560). เศรษฐกิจผู้สูงวัยกับนัยยะการพัฒนาด้านคนพิการในประเทศไทย. Retrieved from http://www.rs.mahidol.ac.th/ncpd-2017/2017/Full-Paper/009.pdf
พลภัทร บุราคม. (2554). รายจ่ายสาธารณะ ประสิทธิภาพในการจัดสรรและประสบการณ์ระหว่างประเทศ (3 ed.). สมุทรปราการ: บรัษัท ดี.เค. ปริ้นติ้งเวิลด์ จำกัด.
Bucci, A., & Raurich, X. (2017). Population and Economic Growth under Different Growth Engines. German Economic Review, 18(2), 182-211.
Calkins, P. (2009). Sufficiency Economy Matrices: Multi-period Optimization for Local Development Planners. Journal of Economics and Management, 5(2), 305-332.
Choi, J., & Son, M. (2016). A Note on the Effects of Government Spending on Economic Growth in Korea. Journal of the Asia Pacific Economy, 21(4), 651-663.
Dao, M. Q. (2014). Female Labor Force Participation in Developing Countries. Economia Internazionale/International Economics, 67(3), 337-350.
Dudel, C., & Myrskyla, M. (2017). Working Life Expectancy at Age 50 in the United States and the Impact of the Great Recession. Demography, 54(6), 2101-2123.
Fagan, G., Gaspar, V., & McAdam, P. (2016). Immanuel Kant and Endogenous Growth Theory. Scottish Journal of Political Economy, 63(5), 427-442.
Farsio, F., & Quade, S. J. H. (2003). An empirical analysis of the relationship between GDP and unemployment. 19(3), 1-6.
Hajamini, M. (2015). The Non-linear Effect of Population Growth and Linear Effect of Age Structure on Per Capita Income: A Threshold Dynamic Panel Structural Model. Economic Analysis and Policy, 46, 43-58.
Hassan, A. F. M., Salim, R., & Bloch, H. (2011). Population Age Structure, Saving, Capital Flows and the Real Exchange Rate: A Survey of the Literature. Journal of Economic Surveys, 25(4), 708-736.
Kemp, R., & Never, B. (2017). Green Transition, Industrial Policy, and Economic Development. Oxford Review of Economic Policy, 33(1), 66-84.
Kurz, H. D. (1997). What Could the 'New' Growth Theory Teach Smith or Ricardo? Economic Issues, 2(2), 1-20.
Lin, Y.-H., & Chen, W.-Y. (2018). On the Relationship between Business Cycle and Fertility Rate in Taiwan: Evidence from the Nonlinear Cointegration Methodology. Romanian Journal of Economic Forecasting, 21(1), 140-156.
Ozerkek, Y., & Celik, S. (2010). The Link between Government Spending, Consumer Confidence and Consumption Expenditures in Emerging Market Countries. Panoeconomicus, 57(4), 471-485.
Saksiriruthai, S. (2017). Sufficiency Economy as the Concept for Value Chain Process Improvement: Evidence from Thailand. Actual Problems of Economics, 192(6), 93-100.
Salvati, L. (2018). Population Growth and the Economic Crisis: Understanding Latent Patterns of Change in Greece, 2002-2016. Letters in Spatial and Resource Sciences, 11(2), 105-126.
Siah, A. K. L., & Lee, G. H. Y. (2015). Female Labour Force Participation, Infant Mortality and Fertility in Malaysia. Journal of the Asia Pacific Economy, 20(4), 613-629.
Sommer, U. (2018). Women, Demography, and Politics: How Lower Fertility Rates Lead to Democracy. Demography, 55(2), 559-586.
Son, Y. J. (2018). Do Childbirth Grants Increase the Fertility Rate? Policy Impacts in South Korea. Review of Economics of the Household, 16(3), 713-735.
Whitaker, J. K. (2001). Henry George and Classical Growth Theory: A Significant Contribution to Modeling Scale Economies. American Journal of Economics and Sociology, 60(1), 11-24.
Zhang, W.-B. (2018). Economic Growth and Inequality with Tourism in an Integrated Walrasian-General Equilibrium and Neoclassical-Growth Theory. Zagreb International Review of Economics and Business, 21(1), 17-35.

Translated Thai References

Kamolpun Punpuing, & Suphaphan Katekum. (2017). Silver Economy and the Implication for Disability-Related Development Work in Thailand. Retrieved from http://www.rs.mahidol.ac.th/ncpd-2017/2017/Full-Paper/009.pdf
Ponlapat Buracom. (2011). Public Spending: Allocative Efficiency and International Experiences (3 ed.). Samutprakarn: D. K. Printing World Co., Ltd.