กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้กระบวนการยุติธรรมของนิสิต ด้วยแบบจำลองสมการโครงสร้าง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล