การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้กระบวนการยุติธรรมของนิสิต ด้วยแบบจำลองสมการโครงสร้าง

Main Article Content

นายเตชทัช คลายโศกก์

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้กระบวนการยุติธรรมของนิสิตในแต่ละคณะ 2) เพื่อศึกษาตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้กระบวนการยุติธรรมของนิสิต และ 3) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอิทธิพลกับการรับรู้กระบวนการยุติธรรมของนิสิต โดยสุ่มตัวอย่างจากนิสิต จำนวน 300 คน และวิเคราะห์ด้วยสถิติ ANOVA, ความถดถอยเชิงพหุ และแบบจำลองสมการโครงสร้าง ผลการศึกษาความถดถอยเชิงพหุ พบว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมั่นใจตนเอง การสื่อสารอย่างสุภาพ และบุคลิกภาพในการสื่อสาร มีความสัมพันธ์โดยตรงกับการรับรู้กระบวนการยุติธรรมของนิสิต และผลการศึกษาแบบจำลองสมการโครงสร้าง พบว่า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการรับรู้กระบวนการยุติธรรม ความมั่นใจตนเอง บุคลิกภาพในการสื่อสาร ความซื่อสัตย์และความไว้วางใจ และการสื่อสารอย่างสุภาพ และมีความสัมพันธ์โดยอ้อมกับการรับรู้กระบวนการยุติธรรม และความซื่อสัตย์และความไว้วางใจ โดยผ่านตัวแปรการสื่อสารอย่างสุภาพ นอกจากนี้ การสื่อสารอย่างสุภาพมีความสัมพันธ์โดยตรงกับกระบวนการยุติธรรม บุคลิกภาพในการสื่อสาร และความซื่อสัตย์และความไว้วางใจ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Arundee, S., & Thiphoom, S. (2015). The Solid Waste Management According to Sufficiency Economy Philosophy of the Personal Characteristics At Phra-yot-mueangy Fort, Nakhon Phaom Province, Thailand. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 197, 1107-1112. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.356

Augustyn, M. B., & Ray, J. V. (2016). Psychopathy and perceptions of procedural justice. Journal of Criminal Justice, 46, 170-183. doi:https://doi.org/10.1016/j.jcrimjus.2016.05.007

Bocken, N. M. P., & Short, S. W. (2016). Towards a sufficiency-driven business model: Experiences and opportunities. Environmental Innovation and Societal Transitions, 18, 41-61. doi:https://doi.org/10.1016/j.eist.2015.07.010

Brown, P. (2015). Politeness and Language. In J. D. Wright (Ed.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition) (pp. 326-330). Oxford: Elsevier.

Chaisumritchoke, S. T. (2007). Sufficiency economy, the King's philosophy: An application of Buddhist economics to develop Thai local pharmaceutical industries for sustainable well-being. Society and Economy, 29(2), 235-252. doi:10.1556/SocEc.29.2007.2.7

Choochom, O. (2015). A Causal Relationship of Living Behavior Based on Sufficiency Economy Philosophy for Thai University Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 177, 260-264. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.02.329

Dieckmann, A., Grimm, V., Unfried, M., Utikal, V., & Valmasoni, L. (2016). On trust in honesty and volunteering among Europeans: Cross-country evidence on perceptions and behavior. European Economic Review, 90, 225-253. doi:https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2016.01.011

Kotrmaneetaweetong, U., Choopen, H., & Chowchuen, B. (2012). Development of community based model of tawanchai center: Sufficiency economy principles for community development an applicability at bankhambong community, Sa-ard Uub-district, Nampong district, Khon Kaen province, Thailand. Journal of the Medical Association of Thailand, 95(SUPPL.11), S157-S163.

Maican, C. I., Cazan, A.-M., Lixandroiu, R. C., & Dovleac, L. (2019). A study on academic staff personality and technology acceptance: The case of communication and collaboration applications. Computers & Education, 128, 113-131. doi:https://doi.org/10.1016/j.compedu.2018.09.010

McCartan, R., & Elliott, M. A. (2018). Bi-dimensional attitudes, attitude accessibility and speeding behaviour. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 58, 581-593. doi:https://doi.org/10.1016/j.trf.2018.06.036

Meub, L., & Proeger, T. (2017). The impact of communication regimes and cognitive abilities on group rationality: Experimental evidence. Journal of Economic Behavior & Organization, 135, 229-238. doi:https://doi.org/10.1016/j.jebo.2017.02.010

Mirascieva, S. (2011). Didactical principles in the teaching and education for human relations. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 15, 1401-1403. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.301

Mongsawad, P., & Thongpakde, N. (2016). Sufficiency economy philosophy: A holistic approach to economic development and mainstream economic thought. Asian Social Science, 12(7), 136-142. doi:10.5539/ass.v12n7p136

Ötting, S. K., & Maier, G. W. (2018). The importance of procedural justice in Human–Machine Interactions: Intelligent systems as new decision agents in organizations. Computers in Human Behavior, 89, 27-39. doi:https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.07.022

Pruetipibultham, O. (2010). The sufficiency economy philosophy and strategic hrd: A sustainable development for Thailand. Human Resource Development International, 13(1), 99-110. doi:10.1080/13678861003589073

Ryabova, M. (2015). Politeness Strategy in Everyday Communication. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 206, 90-95. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.10.033

Thorpe, J. (2018). Procedural Justice in Value Chains Through Public–private Partnerships. World Development, 103, 162-175. doi:https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.004

Tian, Y., Ma, J., Peng, C., Wang, Y., & Zhang, L. (2013). A rational framework for secure communication. Information Sciences, 250, 215-226. doi:https://doi.org/10.1016/j.ins.2013.06.027

Tungkasamit, A., Silanoi, L., Nethanomsak, T., & Pimthong, P. (2014). Evaluation of School Activities for Developing the Desired Characteristics based on Sufficiency Economy Philosophy: A Project Report. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 116, 541-546. doi:https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.255

Vega-Zamora, M., Torres-Ruiz, F. J., & Parras-Rosa, M. (2019). Towards sustainable consumption: Keys to communication for improving trust in organic foods. Journal of Cleaner Production, 216, 511-519. doi:https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.12.129

Yamaguchi, I. (2009). Influences of organizational communication tactics on trust with procedural justice effects: A cross-cultural study between Japanese and American workers. International Journal of Intercultural Relations, 33(1), 21-31. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2009.01.002