Return to Article Details การทดสอบความสามารถของตัวแบบการประเมินราคาสินทรัพย์ทุน (CAPM) กับตัวแบบสามปัจจัยของ Fama - French ในการพยากรณ์ผลตอบแทนของหลักทรัพย์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล