การทดสอบความสามารถของตัวแบบการประเมินราคาสินทรัพย์ทุน (CAPM) กับตัวแบบสามปัจจัยของ Fama - French ในการพยากรณ์ผลตอบแทนของหลักทรัพย์

Authors

  • สุกัญญา ภู่สุวรรณรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  • ลิศรา เตชะเสริมสุขกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำสาขาการเงิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Keywords:

ตัวแบบ CAPMตัวแบบสามปัจจัยของ Fama–Frenchการพยากรณ์ผลตอบแทนของหลักทรัพย์, CAPM Model, TheFama- French Three - Factor Model, Forecasting the Return of Stocks

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความสามารถของตัวแบบการประเมินราคาสินทรัพย์ทุน (CAPM) กับตัวแบบสามปัจจัยของ Fama–Frenchในการพยากรณ์ผลตอบแทนของหลักทรัพย์โดยประชากรที่ศึกษา คือบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ maiทุกกลุ่มอุตสาหกรรมการวิจัยดำเนินการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลราคาปิดของหลักทรัพย์ ดัชนีราคาหลักทรัพย์ และอัตราดอกเบี้ยตั๋วเงินคลังอายุ 3 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 ถึงเดือนธันวาคม 2558เพื่อคำนวณผลตอบแทนของ6กลุ่มหลักทรัพย์และทำการทดสอบความสามารถในการพยากรณ์ของตัวแบบ ด้วยวิธี StandardMultivariateRegressionผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบสามปัจจัยของFama–Frenchมีความสามารถในการพยากรณ์อัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ได้ดีกว่าตัวแบบCAPMซึ่งยืนยันด้วยค่า Adjusted R2ของตัวแบบสามปัจจัยของ Fama– French มีค่าสูงกว่าตัวแบบ CAPM ทั้ง 6 กลุ่มหลักทรัพย์

 The objective of this research was to test the ability of the CAPM Modeland the Fama- French Three - Factor Modelon forecasting the returnof stocks. The population is the Listed Companies all sectors in The Stock Exchange of Thailand (SET)and Market for Alternative Investment (mai). The research is performed as collecting the data of closing price of stocks, SET Index and the 3 - month T- bills yield from January 2009to December 2015 to calculating the returns of six portfolio and using the Standard Multivariate Regression to testing the ability of model. The results would imply that the Fama– French Three - Factor Model is relatively better at forecasting the return of stocks compared to the CAPM Model.This is supported by the higher Adjusted R2obtained form the Fama-French Three - Factor Model for the six portfolios.

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-03-20

How to Cite

ภู่สุวรรณรัตน์ ส., & เตชะเสริมสุขกูล ล. (2018). การทดสอบความสามารถของตัวแบบการประเมินราคาสินทรัพย์ทุน (CAPM) กับตัวแบบสามปัจจัยของ Fama - French ในการพยากรณ์ผลตอบแทนของหลักทรัพย์. Modern Management Journal, 15(2), 101–116. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/stou-sms-pr/article/view/116993

Issue

Section

Research Articles