Return to Article Details ผลกระทบความรับผิดชอบต่อสังคมด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีต่อการดาเนินงาน ของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนประเทศไทย Download Download PDF