กลับไปที่รายละเอียดของบทความ สภาพเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์ : กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่โถ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบวกเต๋ย จำกัด จังหวัดเชียงใหม่ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF