สภาพเศรษฐกิจและสังคมของสมาชิกสหกรณ์ : กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่โถ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบวกเต๋ย จำกัด จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

พิมพ์ชนก สังข์แก้ว
เบญจวรรณ จันทร์แก้ว
นารินจง วงศ์อุต

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานด้านครัวเรือน บริบทด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคของสมาชิกสหกรณ์ ตัวอย่างในการศึกษาคือ สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงทั้ง 2 แห่ง จำนวน 157 คน ตลอดจนใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยผลการศึกษา พบว่า สมาชิกสหกรณ์มีจำนวนพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 3 แปลง มีขนาดพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 8 ไร่ โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ในการปลูกผัก ด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม พบว่าส่วนใหญ่  มีรายได้ 25,001 บาทต่อเดือนขึ้นไป และมีรายจ่ายครัวเรือนต่อเดือน น้อยกว่า 10,000 บาท โดยส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายจากการเพาะปลูก        ส่วนนอกภาคเกษตรส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม มีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ เช่น กลุ่มกองทุนหมู่บ้านและกลุ่มออมทรัพย์ และพบว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  สมาชิกส่วนใหญ่มีภาระหนี้สิน โดยส่วนใหญ่กู้ยืมจากกองทุนหมู่บ้าน ด้านเงินออมพบว่าสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีเงินออม และประสบปัญหาอุปสรรคคือ ขาดแคลนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร จากการศึกษาพบว่าสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงทั้ง 2 แห่ง มีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน โดยมีปัจจัย เช่น ลักษณะการใช้ที่ดิน ที่ตั้งและระดับความสูงของพื้นที่และบทบาทของสหกรณ์ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อมูลที่ได้ใช้ประกอบการพิจารณาการส่งเสริมการดำเนินงานให้มีความเหมาะสมกับสหกรณ์ทั้ง 2 แห่ง และใช้ข้อมูลประกอบการจัดโครงการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ได้อย่างเหมาะสม เช่น การพัฒนาด้านการผลิต การตลาด และการจัดทำบัญชี ต่อไป

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Ban Muang daily newspaper. (2015). Cooperative development in 51 Royal Project Development Center
areas [online]. Retrieved September 2, 2016, from: http://www.banmuang.co.th/news/bangkok/34244 .

2. Chiang Mai Provincial Cooperative office. (2012). Annual Report 2012 [online]. Retrieved September 14, 2016, from: http://webhost.cpd.go.th/cmcoop/download/report%202555/13.pdf.

3. Faculty of Agriculture, Chiang Mai University. (2005). A final report on social and economic situations of agriculturists in Royal Project Development Center areas, 2005. Chiang Mai: Faculty of Agriculture, Chiang Mai University (in Thai).

4. Kachornkittiya, N. (2007). Community Enterprises Management: Effective means to Sustainable Success.
Journal of Yala Rajabhat University, 2(2), 150-162. (in Thai).

5. Royal Project Foundation. (2012a). Organization information [online]. Retrieved August 25, 2016,
from: http://www.royalprojectthailand.com/about.

6. Royal Project Foundation. (2012b). Maetho Royal Project Development Center [online]. Retrieved August 25, 2016, from: http://royalprojectthailand.com/maetho.