กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาตัวชี้วัดความอยู่ดีมีสุขของชุมชนชนบทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย : กรณีศึกษาชุมชนชนบทในจังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF