กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF