กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้เรื่องสถิติของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF