ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้เรื่องสถิติของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

Main Article Content

มาริสา ต่อทีฆะ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบโมเดลการวัดการรู้เรื่องสถิติ และโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อการรู้เรื่องสถิติของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 357 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการรู้เรื่องสถิติที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .85 และแบบทดสอบความรู้ที่มีค่าความเที่ยงเท่ากับ .58 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์อิทธิพลเชิงสาเหตุ ผลการวิจัยพบว่า 1) โมเดลการวัดการรู้เรื่องสถิติของนักศึกษามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยองค์ประกอบที่มีน้ำหนักองค์ประกอบมากที่สุด คือ ความรู้ รองลงไป คือ องค์ประกอบลักษณะนิสัย และทักษะ ตามลำดับ 2) โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการรู้เรื่องสถิติของนักศึกษามีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ตัวแปรทั้ง 3 ตัว ส่งผลต่อการรู้เรื่องสถิติของนักศึกษาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการมีประสบการณ์กับสถิติมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อการรู้เรื่องสถิติของนักศึกษามากที่สุด รองลงไป คือ การใช้เทคโนโลยีในการเรียนสถิติ และการมีประสบการณ์กับวิจัย ตามลำดับ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิจัย

เอกสารอ้างอิง

1. Brody, J. L., Dalen, J., Annett, R. D., Scherer, D. G. & Turner, C. W. (2012). Conceptualizing the role of research literacy in advancing societal health. J. Health Psychology, 17(5), 724-730. doi:10.1177/1359105311425273

2. Gal, I. (2012). Adults' statistical literacy: Meanings, components, responsibilities. International Statistical Review, 70(1), 1-51.

3. Martinez-Dawson, R. (2010). The effects of a course on statistical literacy upon students’ challenges to statistical claims made in the media. South Carolina: Clemson University Tiger Prints.

4. Nasser, F. M. (2015). Prediction of college students achievement in Introductory statistics course [Online]. Retrieved April 8, 2018, from: https://researchgate.net/publication/228992927.

5. Nikiforidou, Z., Lekka, A. & Pange, J. (2010). Statistical literacy at university level: The current trends. procedia- social and behavioral sciences, 9, 795-799.

6. Paitoon, K. (2017). The context and the need to develop competencies of mentor teachers enhancing mathematics learning in the 21st century. Journal of Yala Rajabhat University, 12(2), 107-121. (in Thai)

7. The Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology (IPST.). (2017). Reports on TIMSS 2015 and PISA 2015 Evaluation [Online]. Retrieved December 7, 2016, from: http://www.ipst.ac.th/index.php. (in Thai)

8. Watson, J. M. (2007). Statistical literacy at school: Growth and goals. International Statistical Review, 75(2), 259. doi: 10.1111/j.1751-5823.2007.00015_12.x

9. Wiratchai, N. (1999). Lisrel: Statistical analysis for research. (3rd ed.). Bangkok: Chulalongkorn University Printing. (in Thai).

10. Yotongyos, M., Traiwichitkhuna, D. & Kaemkatea, W. (2015). Undergraduate students’ statistical literacy: A survey study. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 191, 2731-2734.