กลับไปที่รายละเอียดของบทความ บทวิเคราะห์ “บทบาทรัฐ-สาธารณะ”ในการจัดบริการสาธารณะตามแนวคิดการร่วมผลิต ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF