บทวิเคราะห์ “บทบาทรัฐ-สาธารณะ”ในการจัดบริการสาธารณะตามแนวคิดการร่วมผลิต

Main Article Content

อัญชิรญา จันทรปิฎก

บทคัดย่อ

บทความนี้ มุ่งนำเสนอการวิเคราะห์บทบาทของรัฐและสาธารณะในการจัดบริการสาธารณะตามกรอบคิดการร่วมผลิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวคิดการร่วมผลิต ที่กำลังมีอิทธิพลต่อการจัดบริการสาธารณะในปัจจุบัน หากมีการจัดบริการสาธารณะตามกรอบคิดการร่วมผลิต จะพบว่า บทบาทของรัฐและสาธารณะย่อมมีการเปลี่ยนแปลงจากแนวคิดการจัดบริการสาธารณะแบบดั้งเดิม จากเดิมที่มีสถานะเป็นผู้ผลิตเพียงหนึ่งเดียว ได้เปิดโอกาสให้สาธารณะได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น กระทั่งมีสถานะของการเป็นผู้ร่วมผลิต การวิเคราะห์บทบาทผ่านกรอบการร่วมผลิตนั้น จะทำให้มองภาพการจัดบริการสาธารณะที่กำลังเปลี่ยนแปลงจากมือของรัฐไปสู่มือของสาธารณะ ด้วยความเชื่อมั่นที่ว่าจะทำให้การบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

ประเภทบทความ
บทความวิชาการ

เอกสารอ้างอิง

1. Alford, J. (2009). Engaging public sector clients: From service-delivery to Co-production. UK: Palgrave Macmillan.

2. Bovaird, T. & Loeffler, E. (2012). From engagement to Co-production: The contribution of users and communities to outcomes and public value. International Society for Third Sector Research, 23(4), 1119-1138.

3. Brudney, J. L. & England, R. E. (1983). Toward a definition of the coproduction concept. Public Administration Review, 43(1), 59-65.

4. Calabro, A. (2010). Governance structures and mechanisms in public service organizations: A review and research agenda. In governance structures and mechanisms in public service organizations: Theories, evidence and future directions. Ph.D. Dissertation. University of Rome Tor Vergata.

5. OECD. (2011). Together for better public service: Partnering with citizens and civil society. Paris: OECD Public Governance Reviews, OECD Publishing.

6. Osborne, S. P. (2010). Introduction: The (new) public governance: A suitable case for treatment?. In S.P. Osborne (ed.), The new public governance?: emerging perspectives on the theory and practice of public governance. London: Routledge.

7. Ostrom, E., Parks, R. B., Whitaker, G. P. & Percy, S. L. (1978). The public service production process: A framework for analyzing police service. Policy Studies Journal, 7(1), 381-389.

8. Percy, S. L., Kiser, L. L, & Park, R. B. (1980). Citizen coproduction: A neglected dimension of public service delivery. Workshop in Political Theory and Policy Analysis. Indiana.

9. Pestoff, V. (2012). Co-Production and third sector social services in Europe: Some concepts and evidence. International Society for Third-Sector Research, 23(4), 1102-1118.

10. Verschuere, B., Brandsen, T. & Pestoff, V. (2012). Co-production: The state of the art in research and the future agenda. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 23(4),1083-1101.

11. Skocpol, T. (1985). Bringing the state back in: current research. In P.B. Evans, D. Reuschemeyer & T. Skocpol (eds.), Bringing the State Back In. Cambridge: Cambridge University Press.

12. Sribun, W., Taengsuwan, P., Piromla, P., Prombarn, W., Udomchokechai, S. & Chaicharnyut, A. (2017). People’s participation network in disaster management at Tambbon Krung Ching, Amphoe Nopphitam, Nakhon Si Thammarat. Journal of Yala Rajaphat University, 12(1), 45-60. (in Thai)

13. Thomas, J. C. (2012). Citizen, customer, partner: Engaging the public in public management. Armonk, New York: M. E. Sharpe, Inc.

14. Whitaker, G. P. (1980). Coproduction: Citizen participation in service delivery. Public Administration Review, 40(3), 240-246.