กลับไปที่รายละเอียดของบทความ นวัตกรรมข้อมูลขนาดใหญ่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธนาคารในประเทศไทย : การทดสอบความไม่แปรเปลี่ยนระหว่างประเภทของธนาคาร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล