กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมออนไลน์ภูมิศาสตร์ Seterra ร่วมกับ e-Learning ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทัศนคติของนักศึกษาวิชาภูมิศาสตร์ภูมิภาคโลก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy