กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมแบบ Watthungbenja model เพื่อพัฒนาด้านผู้บริหาร ด้านข้าราชการครู ด้านบริหารสถานศึกษา ด้านสัมพันธ์ชุมชน ด้านผู้เรียน ในการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน วัดทุ่งเบญจา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล