วิวัฒนาการการผังเมืองของประเทศไทย/ Evolution of Urban Planning of Thailand

Main Article Content

Panpun Ronghanam

Abstract

บทคัดย่อ

การผังเมืองของประเทศไทยมีความเป็นมายาวนานพร้อมๆ กับการก่อร่างสร้างเมืองตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน  บทความนี้จะกล่าวถึงวิวัฒนาการบทบาทและการดำเนินงานของการผังเมือง โดยเฉพาะที่มีการจัดทำโครงการหรือมติต่างๆ อย่างเป็นทางการ รวมไปถึงการชี้นำและคลี่คลายประเด็นของการผังเมืองประเทศไทย การทำงานทางด้านการวางแผนพัฒนาพื้นที่ ตลอดจนประเด็นที่มีการพิจารณาจัดวางผังในทิศทางที่แตกต่างกัน อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองทั้งสิ้น โดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทยที่บ่อยครั้งเกิดความพยายามในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ทำให้รูปแบบการพัฒนาเมืองนั้นขาดเสถียรภาพ การดำเนินงานทางด้านการผังเมืองของประเทศไทยจึงมีวิวัฒนาการที่เอื้อต่อการแก้ไขสถานการณ์อย่างเป็นเหตุเป็นผลจวบจนปัจจุบัน

Abstract

Planning of Thailand has a long history together. Shaping the city since from ancient times to the present. This article discusses the evolution and implementation of the plan. Especially with the preparation of a project or various resolutions officially, as well as guiding and resolving issues of urban planning. The work of the spatial planning, including the planning issues to be mapped in a somewhat different direction because of a change of circumstances is associated with the development of the city. Especially in the case of frequent attempts at regime change. Make patterns of urban development, the lack of stability. Implementation of the plan of evolution is contributing to a situation whereby, as a result until now.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
ARTICLES