จาก 24 มิถุนายน ถึง 10 ธันวาคม : ชีวิตทางการเมืองของพระที่นั่งอนันตสมาคมในปี 2475/ From 24th June to 10th December : The Political Life of the Ananta Samakhom Throne Hall in 1932

Main Article Content

Thanavi Chotpradit

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้อภิปรายบทบาทของพระที่นั่งอนันตสมาคมในกระบวนการสถาปนาระบอบการปกครองใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญของคณะราษฎรใน พ.ศ. 2475 ในฐานะสัญลักษณ์ของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์  พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นพื้นที่ที่เอื้อให้กับปฏิบัติการท้าทายทางอุดมการณ์  บทความนี้แสดงบทบาทของพระที่นั่งอนันตสมาคมในฐานะเป้าหมายแห่งการล้มล้างอุดมการณ์เก่าและพลังในการสถาปนาอุดมการณ์ใหม่ในสยาม ผ่านการวิเคราะห์นาฏกรรมสองประการของคณะราษฎรบนพื้นที่ของสถาบันกษัตริย์ ได้แก่ การอ่านประกาศคณะราษฎร ฉบับที่ 1 ที่ลานพระบรมรูปทรงม้า หน้าพระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน และการจัดพระราชพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475  บทความนี้ยังได้วิเคราะห์ภาพถ่ายของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญ และการเผยแพร่ภาพถ่ายในหนังสือพิมพ์ในฐานะส่วนหนึ่งของการสถาปนาความชอบธรรมและการประชาสัมพันธ์รัฐภายใต้ระบอบการเมืองใหม่  ในที่นี้ภาพของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพานรัฐธรรมนูญเป็นทั้งตัวแทนของการประนีประนอมระหว่างอำนาจเก่ากับอำนาจใหม่ และการโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองของคณะราษฎร

Abstract

This paper examines the Ananta Samakhom Throne Hall in relation to the People’s Party’s Constitutional Acts of 1932. As a symbol of the absolutist regime, the Ananta Samakhom Throne Hall provided a perfect ground for this ideological challenge. It was considered to be both a target and a productive force in the formation of the new political ideology of the Siamese state. The paper explores the formation of the new constitutionalist regime through the People’s Party’s performative acts in this royal space : the reading of the Announcement of the People’s Party No. 1 on 24th June 1932 and the Royal Constitution Granting Ceremony on 10th December 1932. The photographs of King Prajadhipok granting the first constitution and the circulation of these images will also be analyzed as establishing, authorising and propagating the new constitutionalist regime. The images of the King and phan ratthathammanun, a Book of Constitution on an ornate double tray are considered as representative of the compromise between the old and the  new power as well as part of the People’s Party’s political propaganda.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ