โรงเรียนฝึกอาชีพ : พื้นที่ควบคุมเด็ก ในสถาบันราชทัณฑ์ไทย พ.ศ. 2479–2501/ The Vocational Training School : The Juvenile Detention in Thai Penal Institutions, 1936–1958

Main Article Content

Sarunyou Thepsongkraow

Abstract

บทคัดย่อ

บทความนี้มุ่งศึกษากำเนิดและพัฒนาการของโรงเรียนฝึกอาชีพหลังการปฏิวัติ 2475 ในฐานะพื้นที่ควบคุมเด็กสมัยใหม่ในสถาบันราชทัณฑ์ไทย  จากการศึกษาพบว่าโรงเรียนฝึกอาชีพเกิดจากการปรับปรุงโรงเรียนดัดสันดานในระบอบเก่า ภายใต้แนวคิดการปรับเปลี่ยนนิสัยและการฝึกอาชีพสำหรับเด็ก  ดังนั้นในปี 2479 กรมราชทัณฑ์จึงดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนฝึกอาชีพที่เกาะใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อฟื้นฟูเด็กที่กระทำผิด  การก่อสร้างโรงเรียนนี้ยังแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของเศรษฐกิจการราชทัณฑ์ในระบอบใหม่ เช่น การใช้แรงงานนักโทษในการก่อสร้างและการจัดหาวัสดุก่อสร้าง  สุดท้ายโรงเรียนฝึกอาชีพยังถูกกำหนดให้เป็นต้นแบบของสถาบันสร้างวินัยเด็กที่มีจุดมุ่งหมายหลักสำหรับควบคุมร่างกายและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเด็กที่กระทำผิด

Abstract

This article aims to study the establishment and development of the vocational training school after the 1932 revolution as a juvenile detention in modern Thai penal institution. The study found that the vocational training school was improved from a reform school in the old regime which developed from the concept of rehabilitation and vocational training for the delinquent children. By 1936, the department of correction constructed the training school at Koh Yat district, Ayuthaya Province in order to rehabilitate delinquent juveniles. The study also found that the construction of this school was able to show the conceptual change of prison industry in the new regime, for instances, deploying prisoners to build the school and provide building materials. In conclusion, the vocational training school was perceived as the model of children’s disciplinary institution which had a main purpose for controlling body and changing behavior of delinquent children.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ