ที่มาแนวคิดโรงเรียนและวิทยาลัยเทคนิค “ต้นแบบ” ภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษา พ.ศ. 2508-2513/ An ‘Ideal’ Schools and Colleges Project of the 1965-1970 Vocational Education, Thailand-2

Main Article Content

Waeovichian Abhichartvorapan

Abstract

บทคัดย่อ

โรงเรียนและวิทยาลัยเทคนิคภายใต้โครงการเงินกู้เพื่อพัฒนาอาชีวศึกษาพ.ศ. 2508-2513 25 แห่ง เป็นตัวอย่างการออกแบบวางผังด้วยแนวความคิด “ต้นแบบ” ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในขณะนั้น โดยบริษัทออกแบบของสถาปนิกชาวญี่ปุ่น จุนโซ ซาคาคุระ และเป็นโครงการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารสถาปัตยกรรมในประเทศญี่ปุ่นหลายเล่ม  จุดมุ่งหมายในการเขียนบทความชิ้นนี้จึงต้องการศึกษาแนวความคิดในการออกแบบของซาคาคุระที่ปรับใช้แนวทางการออกแบบของ เลอ คอร์บูซิเอร์ และพัฒนาจนเป็นเอกลักษณ์แนวทางการออกแบบของซาคาคุระ ซึ่งสะท้อนในงานออกแบบสถาปัตยกรรมทั้งในประเทศญี่ปุ่นเองและโครงการนี้ในประเทศไทยด้วย อีกทั้งวิเคราะห์คุณค่าศิลปสถาปัตยกรรมของอาคารในโครงการนี้ในแง่สถาปัตยกรรมและโครงสร้างด้วยกระบวนการ Prefabrication และ Standardization เพื่อเป็นข้อมูลในการศึกษาด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมเพื่อการอนุรักษ์ต่อไปในอนาคต

Abstract

The 1965-1970 vocational education project exemplifies the biggest adoption of the ‘ideal’ design concept to construct and improve 25 schools and colleges in Thailand. This project was designed by a world famous Japanese architect : Junzo Sakakura and are published in many Japanese architectural magazines. This paper aims to understand Sakakura’s design philosophy which was developed during working at Le Corbusier’s atelier, and analyze architectural value of prefabrication and standardization system in particular in order to use for conservation processes in the future.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความ