กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาชีวิตกับสังคมไทย โดยใช้ โครงงานเพื่อบริการชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy