การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาชีวิตกับสังคมไทย โดยใช้ โครงงานเพื่อบริการชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์

Main Article Content

ภัทรพล โพธิหิรัญ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 2) เพื่อสร้างและประเมินแบบวัด แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อบริการชุมชน กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ ผู้เชี่ยวชาญในการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 5 ท่าน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพและแบบบันทึกการสนทนากลุ่มโดยใช้วิธีการวิพากษ์เนื้อหา ตามผลการเรียนรู้    K A P ได้ดังนี้


ผลการวิจัยพบว่า


  1. ผลการประเมินโดยรวม ทุกแผนมีความเหมาะสมมาก (μ=4.50) ทุกแผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 5 แผน คือ แผนที่ 1 ความหมายและลักษณะของโครงงานเพื่อบริการชุมชนแผนที่ 2 วิธีการเขียนโครงงานและการวางแผนโครงงานบริการชุมชน แผนที่ 3 ลงมือปฏิบัติโครงงานเพื่อบริการชุมชน แผนที่ 4 ตรวจสอบผลโครงงานเพื่อบริการชุมชนแผนที่ 5 การบริการชุมชนอย่างยั่งยืน จากความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน มีผลการประเมินในระดับ เหมาะสมมากที่สุด คือมีค่าเฉลี่ย 4.50 ค่า S.D. เท่ากับ 0.02 คือ เหมาะสมมากที่สุดทั้งหมด เนื่องจากเพราะมีการวิเคราะห์หลักสูตร 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และทำการวิเคราะห์ตัวชี้วัดในคำอธิบายรายวิชาและเอกสารเกี่ยวกับแผนการจัดการเรียนรู้ การวิเคราะห์ตัวชี้วัดในคำอธิบายหน่วยการเรียนรู้สาระสำคัญ กำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดที่จะใช้แต่ละหน่วยการเรียนรู้และตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้กำหนดสาระสำคัญสาหรับแต่ละหน่วย วิเคราะห์ผลการเรียนรู้  มีความสัมพันธ์มาก ทำให้คุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยสูงและผลการประเมินโดยรวมทุกแผนมีความเหมาะสมมาก (µ = 4.50) ทั้งด้านการกำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัดที่จะใช้แต่ละหน่วยการเรียนรู้และตั้งชื่อหน่วยการเรียนรู้กำหนดสาระสำคัญสาหรับแต่ละหน่วย วิเคราะห์ผลการเรียนรู้ รวบรวมข้อมูลเนื้อหาเกี่ยวกับ สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ศึกษาทฤษฎีการเรียนรู้ของบรูเนอร์ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้แหล่งการเรียนรู้ในชุมชน แล้วสร้างแผนการเรียนรู้ เพื่อออกแบบโดยใช้โครงงานเพื่อบริการชุมชน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ และข้อแสนอแนะควรศึกษาวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคอื่น ๆ ร่วมด้วย 

  2. ผลประเมินความสอดคล้องแบบวัดแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการสอนแบบโครงงานเพื่อบริการชุมชนที่สร้างขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาความเหมาะสมของข้อความและตรวจความเที่ยงตรงเพื่อตรวจสอบหาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินแล้วเลือกข้อคำถาม ที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไปจากทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน ลงความเห็นว่ามีความสอดคล้อง โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC = 1.00 ซึ่งมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ได้

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กาญจนา วัฒายุ. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา. กรุงเทพฯ : ธนพรการพิมพ์ ,2548.

ทัศนาพร นันทวงศ์. การพัฒนาแผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง ยาเสพติดสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 / ทัศนาพร นันทวงศ์.เชียงใหม่ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.

พัฒนา จันทนา. เสริมทักษะในการสอนวิชาสังคมศึกษา. เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . 2545.

พิมพันธ์ เดชะคุปต์. การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : แนวคิด วิธีและเทคนิคการสอน1.กรุงเทพฯ : เดอะมาสเตอร์กรุ๊ป แมเนจเม้นท์.2544.

บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรงเทพฯ : สุวีริยาสาส์น ,2545.

ยุพิน พิพิธกุล. การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ยุคปฏิรูปการศึกษา.กรุงเทพมหานคร : บริษัทพิพิธการพิมพ์จำกัด,2546.

วัฒนาพร ระงับทุกข์. แผนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ :แอลทีเพรส,2543.

สงบลักษณะ. การวิจัยหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน.กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2540.