กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงในรายวิชาคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับบัณฑิตในอุดมคติไทย ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy