กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารวิชาการระดับสาขาวิชาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปาง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy