วารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ในกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  กิจการดาวเทียม และกิจการวิทยุคมนาคม ครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม การกำกับดูแล การคุ้มครองผู้บริโภค การให้บริการทั่วถึง การพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนผ่าน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในมิติของวิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารจัดการ นิเทศศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสหสาขาวิชา โดยมีกำหนดตีพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ ภายในเดือนมิถุนายนและเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

โดยบทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2566 จะได้รับค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000 บาท โดยคำนวณจากหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์ และมีความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมเอกสารอ้างอิง)

 

ผู้สนใจสามารถนำส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
1. ฉบับเดือนมิถุนายน 2566 สามารถนำส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566
2. ฉบับเดือนธันวาคม 2566 สามารถนำส่งได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2566

*ทั้งนี้ สำหรับบทความที่นำส่งภายหลังวันที่ 31 สิงหาคม 2566 อาจเข้าสู่รอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในปีถัดไป

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันวิทยาการ โทร. 0 2670 8888 ต่อ 3751 หรือ 3752

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nbtcjournal@nbtc.go.th