50 digital ideas. you really need to know

Main Article Content

vichai chokevivat

Abstract

เรื่องราวของโลกดิจิทัลมีมากมายไม่รู้จบ แต่หนังสือเล่มนี้เลือกเรื่องที่น่าสนใจ จำนวน 50 เรื่อง ที่เรา “จำเป็นต้องรู้จริงๆ” (really need to know) มาอธิบายอย่างเป็นระบบให้เข้าใจง่ายๆ โดยการเขียนที่กระชับและชัดเจน แต่ละหัวข้อกำหนดให้อยู่ในกรอบเนื้อหาที่แปลออกมาเป็นภาษาไทยไม่เกิน 6 หน้า โดยแยกเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ ประกอบด้วย (1) การโปรยหัวเรื่องอธิบายสั้นๆ ในลักษณะบทนำ (2) การอธิบายขยายความโดยหยิบยกพัฒนาการที่สำคัญมากล่าวถึงไว้ (3) ตรงด้านล่างของสองหน้าแรก จะเขียน “เส้นเวลา” (Timeline) หรือลำดับเหตุการณ์สำคัญไว้ (4) มีการอธิบายเรื่องเฉพาะที่สำคัญโดยแยกเขียนไว้ใน “กล่อง” (Box) เพื่อให้เด่นและเข้าใจง่าย (5) ทุกหัวข้อจะมีการหยิบยก “วาทะสำคัญ” ของบุคคลสำคัญในวงการที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนั้น 2 คน มาเสนอไว้ในลักษณะ “ไฮไลท์” (Hi-lite) (6) จบลงโดยประโยคสั้นๆ เพื่อสรุป “รวบยอดแนวคิด” ของแต่ละเรื่อง  จึงเป็นวิธีเขียนที่น่าศึกษา ทำให้หนังสือเล่มนี้มีลักษณะคล้ายเป็น “สารานุกรมฉบับย่อ” หรือ ฉบับ “สาระสำคัญ” ของเรื่องนี้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
Book review