กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลของการใช้แนวทางการศึกษาผ่านบทเรียนต่อความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอนของนิสิตครู ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF