กลับไปที่รายละเอียดของบทความ หลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจกำหนดโทษกรณีกฎหมายหมดความจำเป็น Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล