กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันการรู้เท่าทันสื่อของเยาวชนไทย กรณีศึกษา: เยาวชนจังหวัดจันทบุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy