Return to Article Details การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน ความสามารถการท าก าไร และจุดคุ้มทุนระหว่างการผลิต ผักปลอดสารพิษกับการผลิตผักโดยใช้สารเคมี : กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี Download Download PDF