การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน ความสามารถการท าก าไร และจุดคุ้มทุนระหว่างการผลิต ผักปลอดสารพิษกับการผลิตผักโดยใช้สารเคมี : กรณีศึกษา จังหวัดปทุมธานี

  • จิระพันธ์ ชูจันทร์
  • เฮียง บัวไหล
  • จุฑาทิพย์ สองเมือง
Keywords: ต้นทุน; ความสามารถการทำกำไร; จุดคุ้มทุน; การผลิตผัก

Abstract

งานวิจัยนี้วิเคราะห์และเปรียบเทียบโครงสร้างต้นทุน ความสามารถการท าก าไร และจุดคุ้มทุน ของการผลิตผักปลอดสารพิษและการผลิตผักโดยใช้สารเคมี ระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตผักปลอดสารพิษที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับพืช (Good Agricultural Practice: GAP) จ านวน 16 ราย และเกษตรกรที่ผลิตผักโดยใช้สารเคมีจ านวน 16 ราย เครื่องมือที่ใช้ใน การรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ ผลการวิจัย พบว่า ต้นทุนการผลิตผักปลอดสารพิษสูงกว่าต้นทุนการ ผลิตผักโดยใช้สารเคมีทั้งในส่วนของต้นทุนผันแปรและต้นทุนคงที่ รายได้จากการขายผักปลอดสารพิษ เท่ากับ 82,647.80 บาทต่อปีต่อไร่ ก าไรของการผลิตผักปลอดสารพิษ เท่ากับ 8,324.78 บาทต่อปีต่อไร่ คิดเป็นอัตราก าไรร้อยละ 10.07 ของรายได้จากการขาย ซึ่งต่ ากว่าก าไรของการผลิตผักโดยใช้สารเคมีที่มี ก าไร เท่ากับ 44,687.66 บาทต่อปีต่อไร่ คิดเป็นอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 37.85 ของรายได้จากการขาย และ จุดคุ้มทุนของการผลิตผักปลอดสารพิษ เท่ากับ 1,980.70 กิโลกรัมต่อปี ซึ่งสูงกว่าจุดคุ้มทุนของการผลิตผัก โดยใช้สารเคมีที่เท่ากับ 1,514.50 กิโลกรัมต่อปี

The purpose of this study was to analyze and compare cost structure, profitability, and break-event point of pesticide-free and pesticide vegetables production. The samples were the two groups of farmers who produced Chinese kale in Pathumthani province. The first group consisted of 16 pesticide-free vegetable producers who were certified by Good Agricultural Practice (GAP) standard, while the second comprised 16 pesticide vegetable producers. The data were collected using an interview schedule. It was revealed that the costs of pesticide-free vegetable production were higher than those of pesticide vegetable production, both variable cost and fixed cost. The pesticidefree vegetable sale revenue was equal to 82,647.80 per rai per year whereas that of the pesticide vegetable sale revenue was equal to 118,064.52 per rai per year. Profit of pesticide-free vegetable production was equal to 8,324.78 baht per rai, while that of pesticide vegetable production was 44,687.66 baht per rai. Break-event point of pesticidefree vegetable production was 1,980.70 baht per rai per year, which higher than that of the pesticide vegetable production of 1,514.50 baht per rai per year.
Keyword: Cost, profitability, break-event point, vegetable production

 

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

BIOTHAI Foundation. Pesticide Alert [online] https://www.biothai.net/taxonomy/term/124 (8/25/2015).
Choksiriwach Thanaporn. (2011). The Comparison of Costs and Returns in the Pesticide-Free Vegetables with Chemical Use: Case Study of Tambon Bungphra, Phitsanulok Province. Master of Business Administration of Rajamangala University of Technology Thanyaburi
Department of Agriculture. (2013).THAI AGRICULTURAL STANDARD 9001-2013 : GOOD AGRICULTURAL PRACTICES for food crop [online]., Available from: https://gap.doa.go.th/web_manual/doc/acfs/GAP_9001-2556.pdf (7/20/2016).
________.Quantity and value of imported agricultural hazardous substances year 2005-2012 [online] https://www.oae.go.th/ewt_news.php?nid=146 (9/7/2015).
Infromation Technology and Communication Group, Office of Pathumthani. (2015). Pathumthani Province’s data [online] https://www2.pathumthani.go.th/index.php (4/10/2015).
Naritoom Chatcharee et al. (2007). The Project of Study and Produce Model Handbook and VCD of the Vegetable Production in GAP System under the New Alternative for Agricultural Development Project: Quality Vegetable Production for Market of the Small Farmer Groups in Nakhon Pathom Province. Complete Research Report. The Thailand Research Fund (TRF).
National Bureau of Agricultural Commodity and Food Standards. (2016). Q Mark [online]. https://www.acfs.go.th/qmark.php (8/2/2016).
Pathumthani Agricultural Extension Office. (2015). Pathumthani farmer’s data.
Seeniang Panchit. (2013). Extension of Sustainable Agriculture. Department of Agricultural Extension and communication, Faculty of Agriculture, Kasetsart University.
Srijuntra Pairoj. (2000). A Cost-Benefit Analysis and Factors Affecting the Adoption of Natural Farming System: A Case Study of Tumbon Wang Somboon, Amphoe Wang Nam Yen, Changwat Sa Kaeo. Master of Science (Resource Management) of Kasetsart University.
Published
2018-03-30
Section
Research articles