Return to Article Details ตัวแปรทางจิตและสถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะวิจัยของบุคลากรสายวิชาการใน สถาบันอุดมศึกษาไทย Download Download PDF