ตัวแปรทางจิตและสถานการณ์ที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะวิจัยของบุคลากรสายวิชาการใน สถาบันอุดมศึกษาไทย

  • ปิยวรรณ - บุญเพ็ญ Srinakharinwirot University
  • ยุทธนา ไชยจูกุล
  • ดุษฎี โยเหลา
Keywords: สมรรถนะ; บุคลากรสายวิชาการ; สถาบันอุดมศึกา

Abstract

บทความนี้มุ่งน าเสนอทัศนะและองค์ความรู้เกี่ยวกับ “สมรรถนะวิจัย” ที่ได้ถูกน ามาประยุกต์และ ศึกษาในประเทศไทย เพื่อชี้ให้เห็นว่าสมรรถนะวิจัยเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้เกิดพฤติกรรมการท างานวิจัยที่ มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคลากรสายวิชาการซึ่งเป็นกลุ่มนักวิจัยหลักของประเทศ เชื่อมโยง กับผลการศึกษาและแนวทางการวิเคราะห์การเกิดสมรรถนะวิจัยทั้งจากตัวแปรลักษณะทางจิตและ สถานการณ์ที่มีผลต่อสมรรถนะวิจัยจากผลการศึกษาในอดีตที่ผ่านมาในประเทศและได้น าเสนอแนว ทางการวิเคราะห์และค้นหาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อการเกิดสมรรถนะวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ ในสถาบันอุดมศึกษาไทยในลักษณะสหวิทยาการ

This article aims to present the views and knowledge about research competency that have been applied and studied in Thailand. Research competency is the key to effective research behavior, especially for academic staff in higher education institutes who are main researchers in the country. The article is based on the results of the studies in the past on causal factors influencing performance research behavior of researchers in Thailand. Guidelines are presented for interdisciplinary approach to study causal factors influencing research competency of academic staff in higher education institutes in Thailand

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Benjawan Intawong. (2553). Factors Affecting The Functional Competency of Teacher Affiliated with Phetchabun Primary Educational Service Area Office2. Independent Study M.Ed. in Educational Research and Development, Naresuan University. Boyatzis, R.E. (1982), The Competent Manager: A Model for Effective Performance, John Wiley & Sons, New York, NY. Prahalad, C.K. and Grey Hamel. (1990). The Core Competence of Corporation. [Online]. Available from : https://www.cuhkemba.net/Nova_ Management /07/0712/07 1223,%2030/The_Core_Competence_of_the_Corporation.pdf. (November, 16 2017). McClelland, David C. (1973). “Testing for Competence Rather Than for “Intelligence”. American Psychologist. Harvard University. [Online]. Available from: https://www.lichaoping.com/wp-content/ap7301001.pdf. (July, 13 2017). ----------. (1993). “Intelligence Is Not the Best Predict of Job Performance”. SAGE Journals. 2(1). [Online]. Available from : https://journals.sagepub.com/ doi/abs/10.1111/ 1467-8721.ep10770447. (July, 13 2017). Dilokkomol, Siwaporn. (2533). Needs for research competency development of english teachers in secondary schools, educational region one. Graduate School. Chulalongkorn University. Government Social Research Profession. (2017). Guidance The Government Social Research Competency Framework. [Online]. Available from : https://www.gov.uk/guidance/the-government-social-research-competencyframework. (November, 16 2017). Hay Group. (2005). Competency modeling for selection and development. [Online]. Available from : https://www.haygroup.com/en/our-consulting/manage-yourpeople/competencies-and-capabilities. (November, 16 2017).
Published
2018-03-30
Section
Research articles