กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่องว่าวจุฬาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการสอนแบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดพระศรีอารย์

Main Article Content

ปิยภรณ์ ทำวัดไทร
Chanasith Sithsungnoen

Abstract

The purpose of this research were to 1) study the fundamental data and needs 2) develop learner development 3) Implement 4) evaluate and improve. This research was Research and Development using The One-Shot Case Study. The learner development activities were conducted with 30 secondary students at Watphrasriarn School ,Ratchaburi in the second semester of the academic year 2019 through the Purposive  sampling. The instruments were 1) An able to do the Chula craft project 2) An able to make the work piece 3) The students attitude evaluation .The data was analyzed by percentage, mean, standard deviation and content analysis.


The research results were: 1. studying of fundamental information found need to manage development activities by the purpose for the students learn the knowledge and learn about the local Chula kite Watphrasriarn community and keep stay with the community, By the teacher and the local sage to manage the learn and  measurement and evaluation 2.The results of developing the learner development activities found activities consisted of 1) principles 2) goals 3) guidelines 4) patterns 5) description 6) objectives 7) framework 8) materials/resources 9) measurement and evaluation 10) lesson plans Learn in the small group, focus on learn by doing and on project based learning. 3. The implementation are 4 steps; 1) Present and determine the problem 2) Define 2) Plan 3) Do 4) Presentation, Discussion and Evaluation. The students able to create economics the Chula kite and sell for income of themselves and practice to work in team. In addition, the students can show their attitudes about activities and their work piece. The evaluation and improvement of the learner development activities.


The knowledge management are The students able to make the project and make , the Chula kite workpieces, Teacher have the activity development and The school have The learner  development activities.

Article Details

How to Cite
ทำวัดไทร ป., & Sithsungnoen, C. . (2020). กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่องว่าวจุฬาเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการสอนแบบโครงงานร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวัดพระศรีอารย์. Journal of Multidisciplinary in Humanities and Social Sciences, 3(3), 620–632. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jmhs1_s/article/view/244258
Section
Research Articles

References

กรมทรัพย์สินทางปัญญา. การประดิษฐ์ [ออนไลน์]. เข้าถึงเมื่อ 25 คุลาคม 2561. เข้าถึงได้จาก http://www.copyri.com/the-invention.

กรมวิชาการ. (2544). ความคิดสร้างสรรค์. กรุงเทพฯ: กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.

กิ่งกมล ปิยมาดากุล. (2557). การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง สร้างสรรค์นาฏยลีลาอาเซียนสำหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษา(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต), มหาวิทยาลัยศิลปากร.

ดุษฎี โยเหลา และคณะ. (2557). การศึกษาการจัดการเรียนรู้แบบ PBL ที่ได้จากโครงการสร้างชุดความรู้เพื่อสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเด็กและเยาวชน: จากประสบการณ์ความสำเร็จของโรงเรียนไทย. กรุงเทพฯ: ทิพยวิสุทธิ์.

ธีราภรณ์ ชูชื่น. (2557). การพัฒนากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรื่อง นาฏศิลป์สร้างสรรค์ไทย-พม่าสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วัชรา เล่าเรียนดี. (2548). เทคนิคและยุทธวิธีการพัฒนาการคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. นครปฐม: มหาวิทยาลัยศิลปากร.

วิจารณ์ พานิช. (2555). วิถีสร้างการเรียนรู้เพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-

สฤษดิ์วงศ์.

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ. (2553). Thailand’s Creative Economy: ปรับกระบวนทัศน์ของประเทศสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จัดโดย กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ บรรยาย ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ วันที่ 26 มีนาคม 2553.