About the Journal

Journal of Legal Entity Management and Local Innovation
วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น

ISSN (Print): 2697-6161

นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์เผยแพร่
          "วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น"  เป็นวารสารสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาผู้สนใจทั่วไปและแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลงานในเชิงบูรณาการหลักการบริหารจัดการนิติบุคคล รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา พัฒนาสังคม การศึกษา และสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ที่เชื่อมโยงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกให้กับปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสังคม โดยมีรูปแบบการตีพิมพ์ฉบับพิมพ์ ISSN (Print): 2630-0842 ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1: 2558 และได้เริ่มจัดจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN (Online): 2673-0928  ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 1: 2562  เป็นต้นไป วารสารเสลภูมิวิชาการ แจ้งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น Journal of Legal Entity Management and Local Innovation  ISSN (Print): 2697-6161  มีกำหนดเผยแพร่วารสารฉบับปกติ (Regular Issues) ปีละ 12 ฉบับ   ทั้งนี้ผู้เขียนจะต้องคำนึงถึงจริยธรรมการวิจัย ไม่ละเมิดหรือคัดลอกผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง ซึ่งทางวารสารได้กำหนดความซ้ำซ้อนของผลงาน ด้วยโปรแกรม CopyCatch ในระบบเว็บไซต์ของ ThaiJO ไม่เกิน 25% โดยคำแนะนำสำหรับผู้เขียนนี้ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม และให้มีผลตั้งแต่ ฉบับเดือนสิงหาคม 2564 เป็นตันไป

ประเภทของผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร
         1. บทความวิจัย  เป็นบทความที่นำเสนอการค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับการบริหารจัดการนิติบุคคล รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา พัฒนาสังคม การศึกษา และสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ที่เชื่อมโยงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
         2. บทความวิชาการ  เป็นบทความวิเคราะห์ วิจารณ์หรือเสนอแนวคิดใหม่
         3. บทความปริทรรศน์  เป็นบทความในลักษณะวิจารณ์หรืออธิบายเหตุผลสนับสนุนในประเด็นที่เห็นด้วย และมีความเห็นแตกต่างในมุมมองวิชาการ

กำหนดออกเผยแพร่วารสาร
         กำหนดเผยแพร่ปีละ 12 ฉบับ คือ
         ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 
         ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์
         ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม
         ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน
         ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 
         ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน
         ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม
         ฉบับที่ 8 เดือนสิงหาคม
         ฉบับที่ 9 เดือนกันยายน
         ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม
         ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน
         ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม

ค่าธรรมเนียมการเผยแพร่บทความ
          วารสารฯ เก็บค่าธรรมเนียม จำนวน  3,500.- บาท ต่อ 1 บทความ

กระบวนการพิจารณาบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิ
          วารสารมีกระบวนการประเมินคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิก่อนตีพิมพ์ โดยบทความที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ (Peer-Review) จำนวน 3 ท่าน   ในลักษณะปกปิดรายชื่อ  (Double blind peer-reviewed)  ทั้งนี้บทความจากผู้นิพนธ์ภายในจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสาร ส่วนบทความจากผู้นิพนธ์ภายนอกจะได้รับการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือนอกหน่วยงานที่จัดทำวารสารที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์ 

เจ้าของ
         วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น
         เครือข่ายส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคมศาสตร์
         เลขที่ 99/173 หมู่ที่ 1 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13170
         โทรศัพท์: 08-4147-6164
         https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsa-journal/index 
         E-mail: selaphum.academic@gmail.com