"วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น"  เดิมชื่อ "วารสารเสลภูมิวิชาการ" เป็นวารสารสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษาผู้สนใจทั่วไปและแขนงวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผลงานในเชิงบูรณาการหลักการบริหารจัดการนิติบุคคล รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา พัฒนาสังคม การศึกษา และสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ที่เชื่อมโยงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกให้กับปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสังคม โดยมีรูปแบบการตีพิมพ์ฉบับพิมพ์ ISSN (Print): 2630-0842 ตั้งแต่ปีที่ 1 ฉบับที่ 1: 2558 และได้เริ่มจัดจัดทำในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ISSN (Online): 2673-0928  ตั้งแต่ปีที่ 5 ฉบับที่ 1: 2562  เป็นต้นไป วารสารเสลภูมิวิชาการ แจ้งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น Journal of Legal Entity Management and Local Innovation  ISSN (Print): 2697-6161  มีกำหนดเผยแพร่วารสารฉบับปกติ (Regular Issues) ปีละ 6 ฉบับ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น

2020-02-09

เปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 ประจำเดือนกันยายน-ตุลาคม 2563
-------------------​
#เปิดรับบทความในสาขา
การบริหารจัดการนิติบุคคล รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การจัดการ สังคมวิทยา พัฒนาสังคม การศึกษา และสหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ที่เชื่อมโยงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนบทวิเคราะห์ที่เสนอทางออกให้กับปัญหาที่อยู่ในความสนใจของสังคม
------------------
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของวารสาร https://www.tci-thaijo.org/index.php/jsa-journal/index

ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567

2020-01-20

ผลการประเมินคุณภาพวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 และวารสารใหม่ที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2562
https://tci-thailand.org/?p=3796

Vol. 6 No. 3 (2020): May - June 2020

Published: 2020-06-29

Northeastern Culture and the return of Thai Country Music

Penpim Phuangsuwan, Pornnapa Thanapotivirat, Pakamas Chairatana, Krirkkit Chairatana

139-157

Driving the Organization of Happiness with Moral

Phramaha Amka Worapanyo (Sukdaeng), Saowalak Kosolkittiamporn

269-285

Public Innovation in Thai Government Sector

Phrakrupaladsuwattanabuddhikun (Suthep Deeyiam), Nattayanee Boontongkham

287-299

View All Issues