แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหาภายในวารสาร

2021-07-16

ประกาศ.jpgแจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบเนื้อหาภายในวารสาร เพื่อให้มีความเป็นสากลและมาตรฐานมากยิ่งขึ้นโดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ ปีที่ 7 ฉบับที่ 8 ประจำเดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
     -คำแนะนำสำหรับผู้เขียน, การเตรียมต้นฉบับบทความ, รูปแบบบทความ

ทั้งนี้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsa-journal/index