Return to Article Details ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีภูมิคุ้มกันการคบเพื่อนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น Download Download PDF