ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีภูมิคุ้มกันการคบเพื่อนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

Main Article Content

Wanlada Kanchom วรรณลดา กันต์โฉม

Abstract

-

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
วรรณลดา กันต์โฉมW. K. (1). ปัจจัยทางจิตสังคมที่เกี่ยวข้องกับการมีภูมิคุ้มกันการคบเพื่อนของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น. Journal of Social Development, 12(2). Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/jsd/article/view/31232
Section
บทความวิจัย Research Article