กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาครูให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF