ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

2019-12-13

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ปิดรับบทความความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ของปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) สามารถส่งบทความผ่านระบบ Thaijo ได้ตั้งแต่ เดือน มิถุนายน ถึง เดือน สิงหาคม 2567 โดยรับเฉพาะบทความที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น

**หมายเหตุ** วารสารฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าจำนวนบทความที่ตีพิมพ์ในฉบับที่ 19/2 มีจำนวนค่อนข้างมาก ดังนั้นผู้เขียนทุกท่านโปรดพิจารณาระยะเวลาสำหรับการตีพิมพ์ของท่านด้วย

วารสารฯ จะไม่ออกจดหมายตอบรับการตีพิมพ์ให้จนกว่ากระบวนการทุกขั้นตอนจะแล้วเสร็จ และกองบรรณาธิการต้องตรวจสอบบทความแล้วว่าไม่พบรายการแก้ไขใดๆ หลังจากนั้นจึงสามารถออกจดหมายตอบรับการตีพิมพ์ได้ 

รายละเอียดข้อกำหนดของบทความที่ตีพิมพ์