ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

2019-12-13

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์ ปิดรับบทความความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ของปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2566) สามารถส่งบทความผ่านระบบ Thaijo ได้ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2565 ถึง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยรับเฉพาะบทความที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเท่านั้น

รายละเอียดข้อกำหนดของบทความที่ตีพิมพ์