Announcements

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์เป็นวารสารในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ และเป็นสื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาด้านศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดี สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา ศาสนา ปรัชญา การท่องเที่ยว และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับแรกตีพิมพ์เผยแพร่ช่วงเดือน มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่สอง ตีพิมพ์เผยแพร่ช่วงเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
 2. เพื่อเป็นสื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คำแนะนำในการเตรียมบทความ (Author Guidelines)
คำแนะนำในการเขียนอ้างอิง(Citation) และ รายการอ้างอิง (Reference) แบบ APA 6
คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความในระบบ (Submissions)
คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความที่เป็นสมาชิกในระบบ thaiJo อยู่แล้ว
ค่าธรรมเนียมการส่งบทความ
แบบฟอร์มเกี่ยวกับบทความ

 • ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่

  2019-12-13

  ขณะนี้ปิดรับบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิปศาสตร์ปริทัศน์ปีที่ 15 ฉบับที่ 2  กรกฎาคม - ธันวาคม 2563 แล้ว

  จะเปิดรับบทความความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารศิปศาสตร์ปริทัศน์ปีที่ 16 ฉบับที่ 1  มกราคม - มิถุนายน 2564  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 โดยรับเฉพาะบทความที่ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

   

  Read more about ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่