Announcements

วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์เป็นวารสารในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ และเป็นสื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาด้านศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ สาขาภาษา ภาษาศาสตร์ วรรณคดี สังคมวิทยา มานุษยวิทยา จิตวิทยา ศาสนา ปรัชญา การท่องเที่ยว ที่เกี่ยวข้องของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป โดยกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับแรกตีพิมพ์เผยแพร่ช่วงเดือน มกราคม – มิถุนายน ฉบับที่สอง ตีพิมพ์เผยแพร่ช่วงเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานด้านศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป
  2. เพื่อเป็นสื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ทางวิชาการด้านศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คำแนะนำในการเตรียมบทความ (Author Guidelines)

Submission Guideline (English Version)
คำแนะนำในการเขียน
อ้างอิง(Citation) และ รายการอ้างอิง (Reference) แบบ APA 6
คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความในระบบ (Submissions)
คำแนะนำสำหรับผู้ส่งบทความที่เป็นสมาชิกในระบบ thaiJo อยู่แล้ว
ค่าธรรมเนียมการส่งบทความ
แบบฟอร์มเกี่ยวกับบทความ
   -แบบเสนอผลงานวิชาการเพื่อลงตีพิมพ์, แบบรับรองบทความวิจัยจากปริญญานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์)
   -แบบฟอร์มการปรับแก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ