A survey and preparation of the local database on "Samut Songkhram 3 water cities" for preparing a local education curriculum of the Samut Songkhram Primary Educational Service Area Office

Authors

  • Samran Phondee Faculty of Science and Technology Thonburi University
  • Anhawi Chesamae คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธนบุรี
  • Urairat Yamchuti Thonburi University

Keywords:

3 water cities, Local Studies, Samut Songkhram

Abstract

This research Has the purpose  to study, explore, analyze, and compile a database of local knowledge including geography, Social landscape, history, identity, wisdom and cultural way of people in Samut Songkhram Province. To support the preparation of local education courses of the Samut Songkhram Primary Educational Service Area Office by 0uality research using a survey research model collect information both from documents coupled with field studies the data were analyzed, synthesized, and the results were presented in descriptive analysis.

            The results showed that Samut Songkhram province's important knowledge of local knowledge that should be used as a database for developing local education courses for youth in the area can be divided into 5 issues: 1) Geography and social landscape Samut Songkhram Province is located in an area that is abundant downstream. It emerged as a uni0ue feature of the area, known as the "3 water cities" are fresh water, brackish water, salt water. 2) Local history It is an old town with continuous historical development. 3) Local identity that is clear, both the natural and cultural identity. 4) Wisdom That are diverse, especially with regards to lifestyle. And 5) Cultural heritage found that there are both tangible and intangible cultures such knowledge is valuable, meaningful and a key element in developing local sustainability through a learning process with local curriculum, education for local youths to build awareness of local value and importance. This learning will bring social power that can drive the transformation to the strength of the local community in the future.

References

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม. (ม.ป.ป.). บรรยายสรุปจังหวัดสุทรสงคราม. เอกสารเผยแพร่ทั่วไป กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
กิต บุญเอก. (2551). โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
กิติศักดิ์ วิทยาโกมลเลิศ. (2545). การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตั้งถิ่นฐานจากชุมชนน้ำสู่เมืองบกในพื้นที่เมืองฝั่งธนบุรี. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาการวางผังเมืองมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวางผังเมือง ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ. (2544). วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และภูมิปัญญาจังหวัดสมุทรสงคราม. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง. (2527). การระดมประชาชนเพื่อการพัฒนาชนบท การบริหารงานพัฒนาชนบท. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. (2554). เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์
บัณฑิต ลิ่วชัยชาญ. (ออนไลน์). ประวัติความเป็นมาโดยสังเขปของจังหวัดสมุทรสงคราม. เข้าถึงได้จาก เว็บไซต์จังหวัดสมุทรสงคราม http://www.samutsongkhram.go.th/ เข้าถึงเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563
เบ็ญจา สมประกอบ และคณะ. (2552). การมีส่วนร่วมของนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. รายงานการวิจัยกองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร
พรทิพย์ อุศุภรัตน์ และคณะ. (2556). แหลมใหญ่ : การพลิกฟื้นวัฒนธรรมชุมชนเพื่อการจัดการทรัพยากร. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
พิชญาพร พีรพันธุ์ และพิทักษ์ ศิริวงศ์. (2563). การวิเคราะห์วาทกรรม : การดำรงอัตลักษณ์คริสตชนของกลุ่มคาทอลิกบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารร่มพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก ปีที่ 38 ฉบับที่ 1 มกราคม – เมษายน 2563. หน้า 67-82
ยงยุทธ ชูแว่น. (2562). ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ : ยิปซีกรุ๊ป
เรไร ไพรวรรณ์. (2548). การถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้าน: กรณีศึกษาชุมชนในเขตธนบุรี. รายงานการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เรือนแก้ว ภัทรานุประวัติ. (2551). โลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของศาลเจ้าจีนในจังหวัดสมุทรสงคราม. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 28 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2551. หน้า 79-105
วลัยลักษณ์ ทรงศิริ. (2542). ยี่สาร : ย่านโบราณกลางป่าชายเลน. วารสารวัฒนธรรมไทย (พ.ศ.2542)
วลัยลักษณ์ ทรงศิริ. (2544). ตำนานและพิธีกรรมคุณปู่ศรีราชา : ภาพสะท้อนบูรณาการทางสังคมวัฒนธรรมที่บ้านยี่สาร. วิทยานิพนธ์หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
วิลาวัณย์ เอื้อวงศ์กูล. (2542). ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของเมืองกับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม : กรณีศึกษาเมืองเรณูนคร. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วีรพงษ์ ก้าแพงทอง. (2558). การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการทำน้ำตาลมะพร้าว ผู้ประกอบการน้ำตาลมะพร้าว ต้าบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม. สารนิพนธ์ตามหลักสูตรพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต ภาควิชาการพัฒนาชุมชน คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วัฒนาพร ระงับทุกข์. (2542). การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์ต้นอ้อ
ศรีศักร วัลลิโภดม. (2559). ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น: แนวคิดและวิธีการ. เข้าถึงได้จาก https://lek-prapai.org/home/view.php?id=384 เข้าถึงเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563
สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย. (2540). ความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์. รายงานการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น สถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
สุจิตต์ วงษ์เทศ. (2549). ชื่อบ้านนามเมือง ลุ่มน้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม. กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม
สุภาภรณ์ จินดามณีโรจน์. (2554). ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมชาวสวน จังหวัดสมุทรสงครามตอนบน (ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา และตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที). วารสารวิชาการ หน้าจั่ว : ว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมไทย ฉบับที่ 4 เดือน กันยายน 2553 – สิงหาคม 2554. หน้า 218-256
อิสรชัย บูรณะอรรจน์. (2553). ความแปรเปลี่ยนของภูมิทัศน์วัฒนธรรมชุมชนริมแม่น้ำแม่กลอง จังหวัดสมุทรสงคราม. หน้าจั่ว : วารสารวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. หน้า 1-29

Downloads

Published

2021-11-24

How to Cite

Phondee, S., Chesamae, A., & Yamchuti, U. (2021). A survey and preparation of the local database on "Samut Songkhram 3 water cities" for preparing a local education curriculum of the Samut Songkhram Primary Educational Service Area Office. Academic and Research Journal of Liberal Arts (Online), 16(2), 63–78. Retrieved from https://so04.tci-thaijo.org/index.php/larhcu/article/view/252533

Issue

Section

Research Articles