Editorial Team

ที่ปรึกษา

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิญ  รักสัตย์         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

รองบรรณาธิการ

อาจารย์ ดร.เพ็ญศรี  บางบอน                 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

กองบรรณาธิการภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. สาขาพุทธศาสน์ศึกษา 
พระศรีวินยาภรณ์, ดร. สาขาพุทธศาสน์ศึกษา 
พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ, ผศ.ดร. สาขาพุทธศาสน์ศึกษา 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุมานพ  ศิวารัตน์ สาขาพุทธศาสน์ศึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.จำนง  คันธิกสาขาพุทธศาสน์ศึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ  นักการเรียน สาขาพุทธศาสน์ศึกษา 
พระสุทธิสารเมธี, ดร. สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา 
พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน, ดร. สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา 
พระมหามฆวินทร์  ปุริสุตฺตโม, ผศ.ดร. สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญร่วม คำเมืองแสน  สาขาพุทธศาสนาและปรัชญา 
รองศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.สุกิจ  ชัยมุสิก สาขาการปกครอง
ดร.สมภพ ระงับทุกข์สาขาการปกครอง
รองศาสตราจารย์ ดร.กันตภณ หนูทองแก้ว สาขาสังคมวิทยา 
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชชาติ  ตรีทรัพย์ สาขาสังคมวิทยา 
พระปริยัติสารเวที, ผศ.ดร. สาขาการบริหารการศึกษา
พระมหาธำรงค์  ฐิตปุญฺโญ, ดร.สาขาการบริหารการศึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์  ภาณุจารี สาขาการบริหารการศึกษา 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ สารัตนะ สาขาการบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สถาพร ขันโต สาขาการบริหารการศึกษา 
 
กองบรรณาธิการภายนอก
พระสุธีรัตนบัณฑิต, รศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศาสตราจารย์ กีรติ บุญเจือ ราชบัณฑิต (สาขาปรัชญา) 
ศาสตราจารย์ ดร.สิทธิ์ บุตรอินทร์ ราชบัณฑิต (สาขาปรัชญา) 
ศาสตราจารย์ ดร.เดือน คำดี ราชบัณฑิต (สาขาปรัชญา) 
ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์ พิเศษ ร.ท.ดร.บรรจบ บรรณรุจิ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์ ดร.วัชระ งามจิตรเจริญ  (ข้าราชการเกษียณ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ผจญ คำชูสังข์ (ข้าราชการเกษียณ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา ศักยาภินันท์ (ข้าราชการเกษียณ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รองศาสตราจารย์ ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ศุภษร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อินทองปาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รองศาสตราจารย์ ดร.อำพล บุดดาสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภกาญจน์ วิชานาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรัตม์ แสงแก้ว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ วัฒนะ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติเมธี หงษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดุลย์ ทนาราชมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุทัย สติมั่นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษกร วัฒนบุตร มหาวิทยาลัยนอร์ทอิสเทิร์น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธานี  สุวรรณประทีปมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.อำนาจ  บัวศิริมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ดร.สุรเจต ไชยพันธ์พงษ์ สถาบันวิทยาการจัดการแห่งแปซิฟิค (สาขาบริหารการศึกษา) 
ดร.สุธี แก้วเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (สาขาการพัฒนาชุมชน) 
ดร.สุชาติ ค้าทางชล นักวิชาการอิสระ (การไฟฟ้าฝ่ายผลิต) 

กองจัดการวารสาร

พระมหาบุญศรี  ญาณวุฑฺโฒ,
ผศ.ดร. พระมหาบุญไทย  ปุญญมโน, ดร. 
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุมานพ  ศิวารัตน์
ดร.เสน่ห์  เดชะวงศ์ 
ดร.กิตติวัจน์  ไชยสุข
ดร.สุนันทา  กริชไกรวรรณ 
ดร.สิงหนาท  ประศาสน์ศิลป์
ดร.ศรันย์ มะกรูดอินทร์
แม่ชีอชิรญา จริงวาจา
นางสาวกรกนก  ศรีสุวรรณ
นางจิตศริณย์พร  ปัญจวัฒนคุณ
นางสาวนราธิ สาระทัย

 

ติดต่อสำนักงานกองบรรณาธิการวารสาร

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อาคารสมเด็จพระมหาสมณเจ้า

กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (อาคาร B 7.1) ถนนศาลายา – นครชัยศรี ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม 73170  โทร.0-244-6000 ต่อ 1056, 1058,1062